Privacy verklaring Fysiotherapie A.H. Gerhardhuis en Geuzenhoed

Fysiotherapie A. H.  Gerhardhuis en Geuzenhoed, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Fysiotherapie A. H.  Gerhardhuis en Geuzenhoed, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze vestigingen. U vindt een overzicht van de locaties op op onze websiteContactgegevens Hoofdvestiging:

Fysiotherapie A.H. Gerhardhuis
Slotermeerlaan 1 (B002)
1064 GX Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 611 7503
E-mail: info@fysiotherapieahg.nl

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie A. H.  Gerhardhuis en Geuzenhoed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoort nummer;
 • Naam huisarts en/of behandelend specialist

Hoe lang we gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie A. H.  Gerhardhuis en Geuzenhoed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobby contacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobby contacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie A. H.  Gerhardhuis en Geuzenhoed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie A. H.  Gerhardhuis en Geuzenhoed de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie A. H.  Gerhardhuis en Geuzenhoed opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 5 jaar

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobby contacten en/of geïnteresseerde.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

In kaart brengen websitebezoek

Fysiotherapie AHG maakt  minimaal gebruikt van cookies, dit om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.


Beveiliging

Fysiotherapie A. H.  Gerhardhuis en Geuzenhoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fysiotherapieahg.nl .

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens Fysiotherapie A. H.  Gerhardhuis en Geuzenhoed van uw gegevens kennis    kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • We zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Iedereen is op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij adequaat het datalek kunnen afhandelen en documenteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Ook kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fysiotherapieahg.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Fysiotherapie A. H.  Gerhardhuis en Geuzenhoed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ook kunt u een verzoek indienen tot inzage van de gegevens die we hebben verzameld via onze website (en evt verwijderen ervan) dit geheel in lijn van de nieuwe Europese privacy reglementen (GDPR) .


BEJEGENING

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënten zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van een patiënt wordt tijdens de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit vóór het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Persoonlijke privacy wordt gerespecteerd. Patiënten kunnen zich, wanneer zij daar prijs op stellen, afgezonderd uit- en aankleden.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling

We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met de betrokkene(n). Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen. In de wachtkamer van onze praktijk vindt u een folder waar de klachtenprocedure duidelijk staat beschreven.

Mocht u er na een gesprek met de praktijk er niet uitkomen, Dan kan de klachtencommissie van het KNGF ingeschakeld worden.

De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen bij onze receptie( op het hoofdadres )(zie verder ook onze voorwaarden):

Fysiotherapie A.H. Gerhardhuis        Fysiotherapie Geuzenhoed
Slotermeerlaan 1 (B002)                   Nolensstraat 358 B
1064 GX Amsterdam                        1067 KP Amsterdam

Telefoon: +31(0)20 611 7503            telefoon: +31(0)204470093
E-mail: info@fysiotherapieahg.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Malcare WordPress Security